KVKK

KVKK

 

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU VE GENEL AÇIKLAMALAR

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler (“İlgili Kişi”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi kapsamında belirtilen haklarını kullanmak için veri sorumlusu olan Atay Güç Ve Enerji Sistemleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) başvurma hakkına sahiptir. İlgili Kişi’nin söz konusu hakları aşağıdaki gibidir:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

 

 1. Başvuru Yöntemine İlişkin Açıklamalar

 

Şirketimizin, İlgili Kişilerin KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yaptıkları başvuruları yanıtlayabilmesi için, başvuru usulünün Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olması gerekmektedir. Şirketimiz, mevzuatta öngörülen usulde başvuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla işbu başvuru formunu hazırlamıştır. Önemle belirtmek gerekir ki, Tebliğ’in 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca İlgili Kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

 

İlgili Kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

 

  • Şahsen başvuru,
  • Noter aracılığıyla,
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
  • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.
 

 

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Yazılı Başvuru

İVEDİK  OSB  MAH.  1434  CAD.  NO:  1  YENIMAHALLE/

ANKARA

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

başvuru

atayenerji@hs01.kep.tr

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden

 

kvkk@ecoboxsarj.com

 

*“Şahsen Yazılı Başvuru” yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Adresimize yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz.

 

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

 1. İlgili Kişinin İletişim Bilgileri

 

Ad

:

 

Soyad

:

 

Telefon numarası

:

 

T.C. Kimlik numarası (yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa

kimlik numarası)

:

 

E-posta

:

 

Adres

:

 

 

 1. Şirket İle Olan İlişkinizi Belirtiniz

 

 • Müşteri

 

 • İş Ortağı
 • Ziyaretçi

Diğer (lütfen belirtiniz): ...................

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

 

Konu:

 

 

 

Çalışan

İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım

Çalışan Adayı

Tarih: ..................

Eski Çalışan:

 

Çalışılan yıllar: ..................

 

 

 1. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

 1. Şirket Tarafından Başvurularınızın Yanıtlanması

 

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

 

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişise

 

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU VE GENEL AÇIKLAMALAR

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler (“İlgili Kişi”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi kapsamında belirtilen haklarını kullanmak için veri sorumlusu olan Atay Güç Ve Enerji Sistemleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) başvurma hakkına sahiptir. İlgili Kişi’nin söz konusu hakları aşağıdaki gibidir:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

 

 1. Başvuru Yöntemine İlişkin Açıklamalar

 

Şirketimizin, İlgili Kişilerin KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yaptıkları başvuruları yanıtlayabilmesi için, başvuru usulünün Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olması gerekmektedir. Şirketimiz, mevzuatta öngörülen usulde başvuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla işbu başvuru formunu hazırlamıştır. Önemle belirtmek gerekir ki, Tebliğ’in 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca İlgili Kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

 

İlgili Kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

 

  • Şahsen başvuru,
  • Noter aracılığıyla,
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
  • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.
 

 

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Yazılı Başvuru

İVEDİK  OSB  MAH.  1434  CAD.  NO:  1  YENIMAHALLE/

ANKARA

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

başvuru

atayenerji@hs01.kep.tr

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden

 

kvkk@ecoboxsarj.com

 

*“Şahsen Yazılı Başvuru” yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Adresimize yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz.

 

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

 1. İlgili Kişinin İletişim Bilgileri

 

Ad

:

 

Soyad

:

 

Telefon numarası

:

 

T.C. Kimlik numarası (yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa

kimlik numarası)

:

 

E-posta

:

 

Adres

:

 

 

 1. Şirket İle Olan İlişkinizi Belirtiniz

 

 • Müşteri

 

 • İş Ortağı
 • Ziyaretçi

Diğer (lütfen belirtiniz): ...................

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

 

Konu:

 

 

 

Çalışan

İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım

Çalışan Adayı

Tarih: ..................

Eski Çalışan:

 

Çalışılan yıllar: ..................

 

 

 1. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

 1. Şirket Tarafından Başvurularınızın Yanıtlanması

 

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

 

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İlgili Kişinin Adı-Soyadı: Tarih:

İmza:

l verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İlgili Kişinin Adı-Soyadı: Tarih:

İmza:


Sonraki Sayfa

Gizlilik Politikası