Gizlilik Politikası

  • Anasayfa
  • javascript:(void);
  • Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

İşbu aydınlatma metninin kapsamı ve amacı kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile verisi işlenen kişinin (“Veri Sahibi”) hangi haklara sahip olduğu kapsamında bilgilendirme yapılmasıdır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve kişisel verileriniz ATAY GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmektedir. ATAY GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ. , Kanun’un öngördüğü ilkeler kapsamında; kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, Veri Sahibi’nin aydınlatılması ve veri güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması hususlarında ilgili kanun ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, […] adresli ATAY GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ.  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenebilecektir.

2.Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; ATAY GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ. tarafından üyelik oluşturma ve kullanıcı sözleşmesinin kurulması yolları ile işlenmekte olup, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. ATAY GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ. , Kanun kapsamında işlemiş olduğu kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemekte, Veri Sahibi’nin verisini işlendiği amaç ile sınırlı, ölçülü ve kanunlarda öngörülen süreler ile veri sorumlusunun meşru menfaati gereğince belirlemiş olduğu süreler doğrultusunda muhafaza etmektedir.

3.Veri Konusu Kişi Grupları

ATAY GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ.  tarafından internet sitesi ziyaretçileri, üyeleri ve müşterilerine ait kişisel veriler işlenmektedir.

4.İşlenebilecek Örnek Veri Türleri

Kimlik Bilgisi: Adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

İletişim Bilgisi: Cep telefonu, E-posta adresi, adres

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Hukuki İşlem Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, hukuki hizmetin yerine getirilebilmesi amacı ile işlenecek olan bilgi ve belgeler

5.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Sahibi kişiden alınan kişisel veriler, ATAY GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ. satış, kiralama ve tedarik yönetimi hususlarında kontrol sağlamak, faturalandırma yapmak, yasal bildirimlerin yapılması, teslimat işlemleri, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, iş süreçlerinin yönetilmesi, her türlü ürün ve hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama, kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteriyi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak, ürün ve hizmetlerin satış, kiralama ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması, sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, üyelere özel hizmetlerin oluşturulması, üye/ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla işlenebilir.

6.Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Sahibi kişiden alınan kişisel veriler, , ATAY GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ. tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.

7.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız

ATAY GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

a.İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b.İşlenmişse bilgi talep etme,

c.İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

e.Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g.Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h.Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

ATAY GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ’e Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgi/belgelerle birlikte; iadeli taahhütlü mektup, E-posta veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza başvuru yapabilirsiniz.

ATAY GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD.ŞTİ. tarafından başvurunuz en kısa süre içinde değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre tarafınıza en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz bir biçimde yanıt verilecektir.


Önceki Sayfa

KVKK

Sonraki Sayfa

Hesap Silme Formu